OBJEKTIF

·         Untuk memenuhi keperluan murid-murid dari segi mental, fizikal dan sosial serta menyemai nilai-nilai spiritual, moral dan etika yang diinginkan selaras dengan aspirasi Rukunegara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

·         Memupuk semangat perpaduan dan kekitaan (espirit de corp) dikalangan murid-murid berbagai kaum,bangsa dan agama dan melahirkan modal insan.

·         Melatih murid-murid supaya bersikap bertanggungjawab, berdikari, berdisiplin dan mengasuh potensi atau bakat kepimpinan yang ada di dalam diri mereka.

·         Memberi peluang kepada murid-murid untuk memperolehi kemahiran serta meningkatkan lagi pencapaian mereka dalam bidang yang mereka sertai.

·         Mewujudkan suasana dan persekitaran yang sihat di sekolah untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani yang seimbang dalam diri murid-murid.

 

FUNGSI

·         Fungsi utama Unit Kokurikulum ialah merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara melalui :

o    Menyemai kesedaran murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan.

o    Menyeimbangkan perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi.

o    Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan murid di dalam sekolah dan antara sekolah.

o    Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid dalam aktiviti yang diceburi.

o    Mewujudkan budaya sekolah yang menarik, menggembirakan dan berwatak.

o    Membina dan meningkatkan kerjasama dan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat.

o    Mengurus,menyelia dan menyelaras program, pertandingan aktiviti kokurikulum.

o    Pengurusan dan maklumat data kokurikulum.

o    Menjalankan pemantauan kokurikulum di sekolah